Algemene voorwaarden

+31 (0)38 737 02 15

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALLTRUXX (KvK-nummer: 64921468)

I. ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Alltruxx doet aan zijn wederpartij (hierna: opdrachtgever), alle overeenkomsten die Alltruxx sluit met zijn wederpartij en op alle rechtsverhoudingen tussen Alltruxx en opdrachtgever.
2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden; deze aanvullingen en afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.

3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Alltruxx en opdrachtgever en deze algemene voorwaarden kunnen door opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Alltruxx. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

4. De bepalingen van afdeling 1 titel 7 van boek 7 BW (opdracht), met uitzondering van artikel 412, zijn op de onderhavige rechtsverhouding niet van toepassing, tenzij in de overeenkomst of in deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.
5.Indien ook de opdrachtgever naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing. De door opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

II. AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van zeven dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Alltruxx desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits uiterlijk binnen 5 dagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend indien het voertuig in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

III. OVEREENKOMSTEN
Een overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat Alltruxx de order c.q. opdracht schriftelijk heeft goedgekeurd en bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Alltruxx en deze algemene voorwaarden.

IV. PRIJZEN
1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Alltruxx in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, af locatie Ampèrestraat 44 b te Wezep, mits anders overeengekomen, exclusief BTW evenals andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen en tarieven.

2. Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet, is Alltruxx gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen. De prijsbepalende factoren zijn onder andere inkoopprijzen van de te leveren zaken, lonen, sociale- en overheidslasten, vervoerskosten, verzekeringspremie, koersschommelingen en -kosten, belastingen, heffingen, enzovoort. Dit geldt ook voor verhogingen die ten tijde van de totstandkoming voorzienbaar waren.

3. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van onze desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft opdrachtgever geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

V. BETALING
1. Opdrachtgever is verplicht alle facturen vóór de aflevering van de betreffende zaken respectievelijk vóór het verrichten van de betreffende werkzaamheden te betalen (payment in advance), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alltruxx zal de betreffende zaken niet eerder leveren respectievelijk de betreffende werkzaamheden verrichten, dan na volledige betaling van de factuur. Betaling moet door middel van een bijschrijving op de bankrekening van Alltruxx gebeuren (en mag uitdrukkelijk niet plaatsvinden in contanten). Dit mede in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de aanstaande wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen).

2. Indien facturen niet worden betaald overeenkomstig artikel V. lid 1, is opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.

3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Alltruxx alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

4. Alle door Alltruxx gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met opdrachtgever, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten vast te stellen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, de gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door Alltruxx ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.
5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten - rente en kosten daaronder begrepen -, zelfs al verklaart opdrachtgever te dien aanzien anders.

6. In geval van te late betaling komt een voor Alltruxx nadelig koersverschil voor rekening van opdrachtgever. Peildata zijn de vervaldatum van de factuur en de datum waarop betaald wordt.

VI. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
1. De in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn zijn indicatief en geldt niet als fatale termijn, ook niet indien deze door opdrachtgever en/of Alltruxx uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is Alltruxx dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling (waarin aan Alltruxx een redelijke termijn van tenminste 30 werkdagen wordt gesteld voor behoorlijke nakoming) in verzuim. Onder leveringstermijn wordt mede verstaan reparatietermijn

2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
- er sprake is van vertraging in de aanvoer en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Alltruxx kan worden toegerekend;
- opdrachtgever in één of meer verplichtingen jegens Alltruxx tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daarin tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
- opdrachtgever Alltruxx niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien opdrachtgever in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

3. Levering in Nederland geschiedt en het risico gaat over af magazijn te Wezep, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle zaken worden vervoerd voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien de zending vrachtvrij geschiedt.

4. Indien Alltruxx op verzoek van opdrachtgever voor verzending van de zaken zorgdraagt of indien de overeengekomen pariteit van de ICC Incoterms 2020 deze zorg op Alltruxx legt, staan tijdstip, wijze van verzending en verzendroute te harer keuze. Een transportverzekering wordt door Alltruxx slechts afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever; alle daarmee samenhangende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

5. Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken bij Alltruxx ter beschikking van opdrachtgever zijn gesteld. Indien opdrachtgever de zaken niet afneemt, worden zij opgeslagen voor zijn rekening en risico of door Alltruxx verkocht. Alltruxx is gerechtigd haar vordering op de opbrengst te verhalen.

6. Levering buiten Nederland geschiedt Ex Works (EXW) Incoterms 2020, tenzij schriftelijk een der andere Incoterms van de International Chamber of Commerce (ICC), Edition 2020, is overeengekomen.

7. Deelleveringen zijn toegestaan.

8 Verlies van of schade aan het voertuig nadat het risico is overgegaan op de Opdrachtgever ontslaat hem niet van zijn verplichting om de koopprijs volledig te voldoen.

9. De Opdrachtgever verbindt zich er tevens toe dat hij het voertuig niet zal gebruiken voor oorlogsdoeleinden of zal verkopen aan klanten waarvan hij weet deze te zullen gebruiken voor oorlogsdoeleinden.

10. Alltruxx is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien het voertuig om welke reden dan ook, niet wordt toegelaten in de plaats of het land van bestemming.

11. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek op het door Alltruxx te bepalen moment de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen wijze af te nemen.

VII. GARANTIE / RECLAME

1. De door Alltruxx geleverde zaken voldoen aan de specificaties zoals neergelegd in het bijbehorende koopcontract met dien verstande dat ter zake de geleverde zaken het uitgangspunt “as is, where is” geldt, dat wil zeggen dat op het moment van overdracht alle risico’s met betrekking tot de geleverde zaak overgaan op de opdrachtgever, inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Dit geldt ook voor (i) een ernstig gebrek (dat het normale gebruik van de zaak in de weg staat) dat al bij de koop en verkoop aanwezig was en voor opdrachtnemer niet zichtbaar was en/of (ii) gebreken die Alltruxx kende of behoorde te kennen en opdrachtgever daarvan niet op de hoogte heeft gebracht. De wettelijke bepalingen die afwijken van het vorenstaande (waaronder doch niet beperkt tot artikel 7:17 BW) worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Er wordt geen garantie verleend, tenzij in het koopcontract anders is aangegeven.

2.Op gebruikte transportmiddelen wordt door Alltruxx geen garantie verstrekt, ook niet voor verborgen gebreken, tenzij dit uitdrukkelijk in de koopovereenkomst wordt vermeld.

3.Het is aan opdrachtgever bekend, dat Alltruxx geen officiële dealer of garagehouder is en dat hij om die reden gebruikte auto's voor een relatief lage prijs kan kopen, waarbij hij willens en wetens het risico van gebreken (waaronder verborgen gebreken) loopt. Mochten partijen een garantie overeenkomen dan dient zulks schriftelijk te worden opgenomen in de koopovereenkomst. In deze garantiebepalingen dient exact te worden aangegeven op welke onderdelen van de auto de garantie betrekking heeft op straffe van nietigheid van het garantiebeding.

3. Indien opdrachtgever een beroep doet op de door Alltruxx in de betreffende koopovereenkomst verleende garantie c.q. reclameert, zal Alltruxx de garantie c.q. de klacht beoordelen en zo nodig afwikkelen met inachtneming van hetgeen daaromtrent in het koopcontract is bepaald. Garantie-aanspraken zijn niet overdraagbaar aan derden.

4. Op straffe van verval van zijn garantie en/of recht tot reclameren, dient opdrachtgever reclames ter zake van de hoogte van het factuurbedrag, zichtbare onvolkomenheden in de geleverde zaken binnen twee dagen na ontvangst respectievelijk aflevering schriftelijk aan Alltruxx te melden onder nauwkeurige omschrijving van de klachten. Voor alle overige garanties en/of reclames geldt een termijn van 5 dagen nadat de manco's bekend zijn geworden of bekend hadden kunnen zijn. De betreffende zaken dienen op eerste verzoek aan Alltruxx ter beschikking te worden gesteld voor onderzoek.

5. Reclame is niet mogelijk indien:

- de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Alltruxx op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt of vervoerd dan wel door opdrachtgever of een derde zijn gerepareerd;

- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van opdrachtgever (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Alltruxx;

 - het onderdelen betreft waarvan de verzegeling is verbroken of die bij onderhouds- c.q. servicebeurten regelmatig plegen te worden vervangen of die accessoires zijn;

- opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens Alltruxx (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

6. In geval opdrachtgever met inachtneming van het in dit artikel bepaalde reclameert en zijn reclame door Alltruxx gegrond wordt bevonden, zal Alltruxx te harer keuze, de desbetreffende zaken gratis vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren dan wel een prijsreductie verlenen.

7. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan opdrachtgever hier geen rechten aan ontlenen.

VIII. KEURING

Opdrachtgever heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering (onafhankelijk) te (laten) keuren op tijd en plaats door Alltruxx vastgesteld.

IX. NIET-NAKOMING/ONTBINDING / OPSCHORTING/ANNULERING

1. Alltruxx is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder schriftelijke ingebrekestelling en/of zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

- opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en/of in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen, dan wel bij Alltruxx goede vrees bestaat dat opdrachtgever daarin tekort zal schieten;

- opdrachtgever WSNP of surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;

- de WSNP, de surseance van betaling of het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd en/of wordt verleend/uitgesproken;

- op een of meer goederen van opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;

- het bedrijf en/of de onderneming van opdrachtgever wordt stilgelegd, ontbonden of geliquideerd dan wel opdrachtgever blijk geeft van het voornemen om het bedrijf en/of de onderneming te beëindigen;

- een onderhands akkoord wordt aangeboden.

- er een wijziging plaatsvindt ten aanzien van het aandeelhouder- c.q. bestuurderschap van opdrachtgever;

- opdrachtgever overgaat tot (gedeeltelijke) vervreemding van de onderneming en/of vermogen / activa; In deze gevallen is iedere vordering op opdrachtgever terstond opeisbaar, zonder dat Alltruxx tot schadevergoeding of garantie gehouden is.

2. Het is opdrachtnemer verplicht op eerste verzoek van Alltruxx, naar het oordeel van Alltruxx, voldoende zekerheid voor de betaling te verstrekken. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Alltruxx passende zekerheid heeft gesteld.

3. Indien opdrachtgever gedurende meer dan veertien dagen in gebreke blijft met betaling en/of afname is Alltruxx zonder nadere aankondiging gerechtigd de verkochte zaken terug te nemen en weer te verkopen, in welk geval de gedane aanbetaling aan Alltruxx vervalt als vergoeding voor de door haar geleden schade, behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs, dat deze schade minder is.

4. Annulering van de overeenkomst door opdrachtgever is niet toegestaan, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van Alltruxx. Bij annulering is opdrachtgever gehouden de vermogensschade van Alltruxx aan Alltruxx te vergoeden.

X. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Alltruxx aan opdrachtgever krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van opdrachtgever in de nakoming van deze overeenkomsten.

2. Alltruxx is in de in artikel IX genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). Opdrachtgever machtigt Alltruxx voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.

3. Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever de geleverde zaken niet vervreemden of bezwaren. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking. Opdrachtgever is wel bevoegd tot vervreemding, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt opdrachtgever van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Alltruxx te leveren. Hij is eveneens verplicht Alltruxx op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval opdrachtgever zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Alltruxx om dit pandrecht tot stand te brengen.

4. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door Alltruxx aan opdrachtgever zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, blijft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken rusten als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt (verlengd eigendomsvoorbehoud).

XI. RETENTIERECHT

Alltruxx is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van opdrachtgever, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat de vordering van Alltruxx met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten. Alltruxx kan zich voor het verhaal van de vordering verhalen op de teruggehouden zaken, die Alltruxx kan verkopen en met de opbrengst kan verrekenen.

XII. INRUIL

Indien opdrachtgever een ingeruild motorvoertuig blijft gebruiken in afwachting van de levering van het door hem bestelde motorvoertuig, zijn alle kosten m.b.t. het eerstgenoemde motorvoertuig en eventuele waardevermindering daarvan voor zijn rekening.

XIII. AANSPRAKELIJKHEID / VRIJWARING

1. Alltruxx is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens opdrachtgever. Elke andere vordering tot schadevergoeding ook die ter zake bedrijfsschade (stilstand schade, derving van inkomsten en andere indirecte schade van welke aard dan ook) en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Alltruxx.

2. Alltruxx is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) schuld van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

3. Alltruxx aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens haar verstrekte adviezen.

4. Alltruxx is niet aansprakelijk voor schade aan motorvoertuigen van derden die zich op haar terrein

bevinden.

5. In het geval Alltruxx aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot ten hoogste 15% van het factuurbedrag exclusief BTW en kosten, met een maximum van € 10.000 (zegge: tienduizend euro). De door Alltruxx te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

6. Opdrachtgever vrijwaart Alltruxx tegen alle aanspraken van derden in verband met de door Alltruxx verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken geleden of te lijden schade.

XIV. OVERMACHT

1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt in ieder geval verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Alltruxx, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Alltruxx kan worden verlangd, zoals economische omstandigheden (zoals bijv. inflatie), oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, weersomstandigheden, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, tekortkoming van derden die door Alltruxx ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, etc.

2. Alltruxx heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door overmacht tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Als de overmachtssituatie is vervallen, komt Alltruxx haar verplichtingen na zodra haar planning het toelaat.

3. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan één maanden heeft geduurd, is Alltruxx bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

XV. PARTIËLE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

XVI. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
1. De vestigingsplaats van Alltruxx is de plaats waar opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Alltruxx moet voldoen.
2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Alltruxx is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen opdrachtgever en Alltruxx gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.